Meditation
Blossombody Logo

Tarieven & Alg. Voorwaarden

Prices and General Conditions

Fee 1:1 sessions

 • Coaching
  € 75,- for 60 minutes  
 • BlossomBodyHealing
  € 75,- for 60 minutes  
 • BlossomBodyWork
  € 75,- for 60 minutes  
 • Biodynamic Massage Therapy
  € 75,- for 60 minutes  
 • Shiatsu Chairmassage
  € 35,- / 30 minutes

BlossomBody bied geen sensuele, erotische of Tantra massage 

 

BlossomBody does not offer sensual, erotic or Tantra massage

 

Blossom Into Bliss Pack:

Price Workshop, Retreat and Training

Algemene Voorwaarden

General Conditions:

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Blossom Body, Centre for Happiness.
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees ze daarom goed door.

Ik vind het belangrijk om mijn werkwijze zo helder mogelijk te maken. Dit doe ik door je te informeren op mijn website, informatie te geven tijdens de behandeling en bij de start van onze samenwerking. Hier lees je wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou verwacht. Zo kunnen we een gezamenlijk succes creëren.

1:1 Sessie:

 • Wat zijn de regels rondom annulering van een sessie?
  Annulering van een sessie is kosteloos tot 24 uur van tevoren. Omdat ik tijd voor je reserveer zal ik 50% van de sessieprijs in rekening brengen als je later annuleert.
 • Verantwoordelijkheid
  Als deelnemer voor één van de activiteiten van Blossom Body, in groepsverband of 1:1 sessie, blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je proces en welbevinden. Er kan dan ook geen succes worden gegarandeerd.
 • Wat als je niet helemaal tevreden bent met mijn werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben?
  Geef op tijd aan als je ontevreden bent met de behandeling die je bij mij volgt. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen.
  Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur.
 • Verantwoordelijkheid
  Als deelnemer voor één van de activiteiten van Blossom Body, in groepsverband of 1:1 sessie, blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je proces en welbevinden. Er kan dan ook geen succes worden gegarandeerd.
 • Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen?
  Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.
  Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en maximaal het factuurbedrag. Ben ik voor de aansprakelijkheid voor de schade verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
  Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.
  Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt.

Workshop/retraite of training:

 • Annulering Heb je (aan-)betaald maar kun je toch niet deelnemen? Het is tot 24 uur voor aanvang in principe mogelijk om je plek door te geven aan iemand anders die in jou plaats gaat. Geef svp de gegevens van je vervanger z.s.m. door aan mij i.v.m. screening en communicatie. In geval van duidelijk aantoonbare overmacht is het mogelijk om  door te schuiven naar een andere groep.
 • De aanbetaling is tevens administratiekosten en daarom niet retourneerbaar.
 • Gebruik je medicijnen, heb je een aandoening of draag je een pacemaker? Graag doorgeven vóór aanvang.
 • Contra Indicatie: Lijd je aan psychose? Dan zijn de groepsactiviteiten van BlossomBody niet geschikt
 • Alcohol of drugs vóór of tijdens de groepsactiviteiten is niet toegestaan.
 • Wat als je niet helemaal tevreden bent met mijn werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben?
  Geef op tijd aan als je ontevreden bent met de behandeling die je bij mij volgt. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen.
  Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur.
 • Verantwoordelijkheid
  Als deelnemer voor één van de activiteiten van Blossom Body, in groepsverband of 1:1 sessie, blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je proces en welbevinden. Er kan dan ook geen succes worden gegarandeerd.
 • Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen?
  Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.
  Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en maximaal het factuurbedrag. Ben ik voor de aansprakelijkheid voor de schade verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
  Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.
  Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt.
 • Ervaring delen
  Soms deel ik mijn ervaring op social media of nieuwsbrief. Ik doe dit met in acht neming van alle privacy van jou als cliënt of deelnemer. Dit houd in dat er geen namen genoemd worden of foto’s of ander beeldmateriaal geplaatst wordt van de cliënt of deelnemer zonder toestemming van de cliënt of deelnemer. Jou veiligheid staat voorop.
 • Coöperatie: Blossom Body, Centre for Happiness is aangesloten bij Coöperatie De Vrije Uitloop. Daardoor gelden de Algemene voorwaarden van de Coöperatie ook voor Blossom Body. Lees ze hier.

These are the General Terms and Conditions of Blossom Body, Temple for Happiness.
When you use my services, you automatically agree to these terms and conditions. Therefore, read them carefully.

I think it is important to make my working method as clear as possible. I do this by informing you on my website, providing information during treatment and at the start of our collaboration. Here you can read what you can expect from me and what I expect from you. This way we can create joint success.

1:1 Session:

 • What are the rules regarding cancellation of a session?
  Cancellation of a session is free of charge up to 24 hours in advance. Because I reserve time for you, I will charge 50% of the session price if you cancel later.
 • Responsibility As a participant in one of Blossom Body’s activities, in a group or 1:1 session, you always remain responsible for your process and well-being. Therefore, no success can be guaranteed.
 • What if you are not completely satisfied with my work? Or if we have a (threatening) conflict?Please indicate in time if you are dissatisfied with the treatment you receive from me. Or if you think something is not going well. This way we can look for a solution together and it does not have to lead to a dispute. Solving things together is always my preference.
 • Responsibility
  As a participant in one of Blossom Body’s activities, in a group or 1:1 session, you always remain responsible for your process and well-being. Therefore, no success can be guaranteed.
 • Do you want to hold me liable for damages?
  Then you send me a letter or email (a notice of default). In it you provide sufficient examples and reasons for exactly what you hold me liable for. You also give me a reasonable period to respond to the letter or find a solution.
  If I am liable for damage, this liability is limited to direct damage and a maximum of the invoice amount. Am I insured for liability for damage? Then liability for damage is limited to the amount that my insurer pays out.
  I am never liable for indirect damage such as consequential damage, lost profits, lost savings, reduced goodwill, reputational damage, or damage due to business stagnation.
  The above limitations of liability do not apply if I caused the damage myself through intent or deliberate recklessness.


Workshop/retreat or training:

 • Cancellation Have you paid (in advance) but are you still unable to participate? Up to 24 hours before the start, it is in principle possible to pass on your place to someone else who will take your place. Please provide me with the details of your replacement as soon as possible. screening and communication. In the event of clearly demonstrable force majeure, it is possible to move on to another group.
 • The deposit is also an administration fee and is therefore non-returnable.
 • Do you take medication, do you have a condition or do you wear a pacemaker? Please let us know before the start.
 • Contraindication: Do you suffer from psychosis? Then BlossomBody’s group activities are not suitable
 • Alcohol or drugs are not permitted before or during group activities.
 • What if you are not completely satisfied with my work? Or if we have a (threatening) conflict?Please indicate in time if you are dissatisfied with the treatment you receive from me. Or if you think something is not going well. This way we can look for a solution together and it does not have to lead to a dispute. Solving things together is always my preference.
 • Responsibility As a participant in one of Blossom Body’s activities, in a group or 1:1 session, you always remain responsible for your process and well-being. Therefore, no success can be guaranteed.
 • Do you want to hold me liable for damages? Then you send me a letter or email (a notice of default). In it you provide sufficient examples and reasons for exactly what you hold me liable for. You also give me a reasonable period to respond to the letter or find a solution. If I am liable for damage, this liability is limited to direct damage and a maximum of the invoice amount. Am I insured for liability for damage? Then liability for damage is limited to the amount that my insurer pays out. I am never liable for indirect damage such as consequential damage, lost profits, lost savings, reduced goodwill, reputational damage, or damage due to business stagnation. The above limitations of liability do not apply if I caused the damage myself through intent or deliberate recklessness.
 • Sharing experience Sometimes I share my experience on social media or newsletter. I do this taking into account all your privacy as a client or participant. This means that no names are mentioned or photos or other images are posted
5/5
Blossombody Logo
0
Satisfied Cliënts
Gabriëlle Zwueste meditation

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]