☆ SOLD OUT! TANTRIC FULL MOON RETREAT ☆ A Temple Experience ☆

..Voor als je echt de diepte in wilt met jezelf… 

..Dive deeper in what and who you are.. ☆

When: Dec. 27/ Time: 13:00 – 21:00 / Where: Breda

Fee: €133,33 / BlossomBody Jubileum Discount: 2nd P. pays €44,44 less

✨Cacao Ceremony.. ✨Relaxing.. ✨Melting.. ✨Healing.. ✨Flowering in Bliss.. ✨Tantric Body- and Breath work.. 

✨FULL MOON EDITION✨

✨Heel jezelf en je relatie met the Inner Feminine/Masculine ✨

✨Open jezelf voor je kwetsbaarheid en authentieke kracht 

✨Creëer een voedende en liefdevolle relatie met jezelf ✨

✨Ontspan en heel op diepe lagen ✨

✨Heal yourself and your relationship with the inner Feminine/Masculine✨

✨Create a nurturing and loving relationship with yourself✨

✨Open yourself to your vulnerability and authentic power✨

✨Relax and heal on deep layers✨

☆ Tantric Tempel Retreat ☆

Een heilige ruimte van heling tussen mannen en vrouwen 💛

A sacred space of healing for men and women 💛

Tussen mannen en vrouwen is er zoveel te helen, te delen, omhelzen, verenigen.. Je tantrische tegenpool werkt als ’n magneet op je systeem. Letterlijk. Omdat de Chakra’s bij mannen de andere kant opdraaien dan bij vrouwen.
Aantrekkingskracht, kwetsbaarheid, patronen, verlangens.. Van alles kom je daarin tegen.
Ik verheug me op onze gezamelijke duik in ’t nieuwe. Wat wil jij loslaten? Wat wil jij omhelzen..?

Duik de diepte in met:

 • Tantrisch lichaams- en ademwerk: oa Shiva-Shakti verbonden adem sessies
 • Cacao Ceremonie,
 • Ho’Oponopono – een sjamanistisch vergevingsritueel -,
 • Inquiery en concent
 • Contact ervaringen en nog veel meer.

Ga voorbij je woorden en duik in je ervaring. Herstel de verbinding met je lijf, je voelen op cellulair nivo. Met je bekken en je hart (Pelvic-Heart Immersion) Daar waar je bliss bent en Liefde.

Between men and women there is so much to heal, to share, to embrace, to unite. Your tantric opposite acts like a magnet on your system. Literal. Because the chakras in men turn opposite  in women.
Attraction, vulnerability, patterns, desires.. You encounter everything in it.
I look forward to our collective dive into the New. What do you want to release? What do you want to embrace..?

Dive into:

 • Tantric body and breath work: eg Shiva-Shakti connected breath sessions
 • Cacoa Ceremony,
 • Ho’Oponopono – a shamanic forgiveness ritual -,
 • Inquiry and concent
 • Contact exercises and much more.

Go beyond words and dive into  experience. Restore the connection with your Body-Mind on a cellular level.  (Pelvic-Heart Immersion) There where you are Bliss and Love.

Wat kun je verwachten?

What to aspect?

 • Een bad van liefde
 • Leer technieken uit Tantra, Tao, Sjamanisme en Emotioneel Lichaamswerk om je meer stromend, levend en vrij te voelen.
 • Een diepere verbinding met jezelf en de ander
 • Herstel je de verbinding met je bekken en je hart (Pelvic-Heart Immersion)
 • Jezelf gezien weten in je licht, je donker, in je authentieke Zelf ✨

Om te verzachten en te landen in jezelf beginnen we met een Cacao Ceremonie. The Spirit of Cacao connect je met je essentie en geeft je kracht. We drinken een Bio-vegan cacao shake, mediteren, zetten onze intentie of Sankalpha en roepen haar hulp aan. Dit is ’n krachtig ritueel. Cacao opent je hart en grondt je systeem. Brengt je uit je hoofd in je lijf. Vandaaruit gaan we in ’n flow van ontspannen stretchen, ademen en bewegen om meer in je lijf te komen.
Leer hoe je vitale, Kundalini of seksuele energie kunt laten stromen. Hierdoor herstelt de verbinding tussen je hoofd, hart en bekken en overschrijf je oude patronen.
Explore Tantrische en Taoïstische technieken. O.a. Consent en Tantric Breathwork. Clear het Voorouder Veld dmv een krachtig Vergevingsritueel.

 • Bathing in love
 • Learn techniques from Tantra, Tao, Shamanism and Emotional Bodywork to feel more flowing, alive and free.
 • A deeper connection with yourself and the other
 • Restore the connection with your pelvis and  heart (Pelvic-Heart Immersion)
 • Know yourself seen in your light, dark, in your authentic Self ✨

To soften and land in yourself, we start with a Cacao Ceremony. The Spirit of Cacao connects you with your essence and gives you strength. We drink a Bio-vegan cocoa shake, meditate, set our intention or Sankalpha and call on her help. This is a powerful ritual. Cocoa opens your heart and grounds your system. Gets you out of your head into your body. From there we flow to relaxed stretching, breathing and moving to embody.
Learn how to let vital, Kundalini or sexual energy flow. This restores the connection between your head, heart and pelvis and you overwrite old patterns.
Explore Tantric and Taoist techniques. a.o. Consent and Tantric Breathwork. Clear the Ancestor Field through a powerful Forgiveness Ritual.

Smelt samen met Shiva en Shakti

Emurge with your inner Shiva and Shakti

Shiva staat voor universeel mannelijke energie en Shakti voor ’t vrouwelijke. Maar je vindt beide energieën ook in jezelf. Verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden. Daarom doen we deze dag veel oefeningen in paren (man-vrouw). 
Deze Tempel nodigt je uit om beide aspecten in jezelf te verkennen, te omarmen en te helen. Om je levenskracht, je licht en liefde vrij tot uitdrukking te brengen.
Laat je meevoeren op een helende reis in een veilige en liefdevolle bedding waarin jij helemaal jezelf kunt zijn met alles wat je bij je draagt.

Ondanks dat we werken met orgastische- of levens energie, vinden er geen sexuele handelingen plaats.

Shiva symbolises universal Masculine energy and Shakti  the Feminine. But both energies also recide within yourself.

Injury caused in contact with others can only be healed in contact. That’s why we do a lot of exercises in pairs (male-female).

This Temple invites you to explore, embrace and heal both aspects within yourself. To freely express your life force, your light and love.

Let yourself be taken on a healing journey in a safe and loving bedding in which you can completely be yourself with everything you carry with you.

Although we work with orgasmic or life energy, no sexual acts take place.

TANTRA.. Wat is 't eigenlijk?

TANTRA.. What is it?

Tantra, ook wel “The Art of Connection” genoemd Is net als Yoga een pad naar unity. Tantra betekent in het Sanskriet (oud Indiaas) Weefgetouw.
“Weefgetouw” staat voor het grote geheel waarin t leven plaats vind. Zowel macro- als micro cosmisch. Oftewel alle aspecten van jou. Ook die delen die je weggedrukt hebt omdat ze niet welkom waren ooit. Bijv. schuld, schaamte, je harts verlangens… Omarming en t opnieuw toeëigenen laat je kracht, je vitale levensenergie weer stromen. Zo diep helend!
Het weefgetouw weeft alles tot één geheel, één creatie zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat. En zo voel jij je levendiger, ervaar je meer ruimte en verbinding in jezelf. Je opent je voor de liefde die je bent (Bliss body)💛
🤍
Weet je welkom..!
Gabriëlle 💛

Tantra, also called “The Art of Connection,” like Yoga, Is a path to unity. Tantra means Loom in Sanskrit (ancient Indian).
“Loom” represents the big picture in which life takes place. Both macro and micro cosmic. In other words, all aspects of yourself. Also those parts you pushed away because they weren’t welcome once. E.g. guilt, shame, your heart’s desires… Embracing and re-appropriating it allows your vital life energy to flow again. So amazingly healing!
The loom weaves everything together, one creation. Just as a piece of cloth is created by weaving the threads. You’ll feel more alive and spacious. More in contact whith what and who you are.
This is anvitation to open up to the love that you are (Bliss body)

Do you know welcome..!
Gabrielle

beauty

Gabriëlle Therese Zwueste

Is bodyworker, lichaamsgericht therapeut en healer. Ze begeleid bijna 20 jaar Tantra-, Vrouwen- en Yoga events.
Haar missie is om mensen te empoweren tot volle bloei. Ze is oprichtster en eigenaar van Blossom Body, Temple for happiness.

Is a bodyworker, body-oriented therapist and energy healer. She has been guiding Tantra, Women’s and Yoga events for almost 20 years.
Her mission is to empower people to full bloom. She is the founder and owner of Blossom Body, Temple for Happiness

Programma:

Program:

 • 13.00 Inloop met thee en snacks (13.15 sluit de deur dus kom op tijd)
 • 13.15 -16.000 Cacao Ceremonie, meditatie, stretching, breathing, shaking, dancing
 • 16.00 -20.30 Tantrisch en Taoïstisch lichaams- en ademwerk
 • 18.00 Pauze met potluck diner
 • 19.00 Tantrisch lichaams- en ademwerk
 • 20.30 – 21.00 Sharen, vragen en afsluiten
 • 13.00 Welcome with tea and snacks (13.15 closes the door so be on time)
 • 13.15 -16.000 Cacao Ceremony, meditation, stretching, breathing, shaking, dancing
 • 16.00 -20.30 Tantric and Taoist body and breathwork
 • 18.00 Break with potluck dinner
 • 19.00 Tantric body and breathwork
 • 20.30 – 21.00 Share, ask questions and close

Opgave & Bijdrage:

Subscribe & Contribution:

 • BIJDRAGE: €133,33 pp  incl. Bio-Vegan Cacao shake, thee, water en yummie snacks gedurende het retreat.
 • JUBILEUM DISCOUNT: Geef je samen op met je (gelegenheids-) partner en betaal €222,22  ipv €266,66 (ontvang €44,44 korting)
 • LOCATIE: BREDA. Je ontvangt de locatie na aanmelding
 • De plaatsen zijn beperkt en de vraag is groot dus stuur tijdig een mailtje naar hello@blossombody.nl voor opgave.

Bel voor vragen: 06 24256185

 • CONTRIBUTION: €133,33 pp per retreat incl. Bio-Vegan Cacao shake, tea, water and yummy snacks during the retreat.
 • JUBILEUM DISCOUNT: Sign up together with your (occasional) partner and pay €222,22 instead of €266,66 (Receive €44,44 discount)
 • LOCATION: BREDA. You will receive the location after registration
 • The places are limited and the demand is high.  Send an email to hello@blossombody.nl in good time for registration.


Call for questions: 06 24256185

Practisch:

Practical:

 • Draag lichtgekleurde katoenen, linnen of wollen gemakelijk zittende kleding ivm de geleiding van de energie. Laagjes is makkelijk.
 • Neem iets mee voor een gezamelijke vegan potluck
 • Neem een grote handdoek en massage olie mee.
 • Evt sloffen of sokken, dekentje, kussentje en flesje water voor je eigen comfort
 • De deur gaat dicht om 13.15 dus wees ajb op tijd.
 • Wear light-colored cotton, linen or woolen comfortable clothing because of the conduction of the energy. Layering is easy.
 • Bring some food for a shared vegan potluck
 • Bring a large towel and massage oil
 • Slippers or socks, blanket, pillow and bottle of water for your own comfort
 • The door closes at 13.15 so please be on time

Ervaringen van anderen:

Experiences of others:

"Wat een prachtige dag. Ik voelde mij vanaf het eerste ogenblik ZO WELKOM. Alles straalt harmonie, rust en schoonheid uit. Ik mocht er zijn. Alle spanning die ik in de loop der jaren had opgebouwd was aan het einde van de dag weggevloeid. Voelde mij verbonden en vrij. Dank je wel Gabriëlle"
Liane Muller
Owner FCC advies Den Haag
"What a beautiful day. I felt SO WELCOME from the first moment. Everything radiates harmony, peace and beauty. I was allowed to be there. All the tension I had built up over the years had drained away at the end of the day. Felt connected and free. Thank you Gabrielle"
Liane Muller
Owner FCC advies Den Haag
"Nogmaals ontzettend bedankt voor de prachtige workshop Heb vandaag iets moois mogen ontvangen. it is een prachtige aanvulling op de weg die ik bewandel met tantra."
Leon Visser
Designer
"Thanks again for the wonderful workshop. I received something beautiful today. It is a wonderful addition to the path I am taking with tantra."
Leon Visser
Designer
"Terugkomen bij jezelf, bewuster worden, rust vinden (oa werk-prive balans), totale ontspanning, verbinding met jezelf en de ander, ga naar Gabrielle in haar intieme Centre for Happiness in Breda. Authentiek, echtheid, kennis en intuitief werkend dankzij haar lange en uitgebreide ervaring. De beste yoga en tantra workshops, ook als je, net zo als ik, niet in de buurt woont. Dank je wel Gabrielle!"​
beauty
M.K.
Entrepeneur
'Returning to yourself, become more aware, find peace (including work-private balance), total relaxation, connection with yourself and the other, go to Gabrielle in her intimate Centre for Happiness in Breda. Authentic, genuine, knowledge and intuitive working thanks to her long and extensive experience. The best yoga and tantra workshops, even if, like me, you don't live nearby. Thank you Gabrielle!"​
beauty
M.K.
Entrepeneur
de armouring training
Blossombody Logo

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]