Home Page Image Blossombody Healing Coaching Breda website
Logo blossom body groot geel 300x166

Blogs

Scroll down for all blogs

TRAUMA EN KUNNEN VERGEVEN

Trauma and Forgiveness

 
Pfff.. Ben er ’t grootste deel van m’n leven al zoet mee.
In spirituele kringen DE boodschap zo ongeveer. Om toch maar zo snel en zoveel mogelijk vergeven. Ga ervoor Chanten, bidden, mediteren. Stuur roze licht en liefde naar de dader.
 
En gelijk hebben ze. Want als je de ander niet vergeeft, vergeef je jezelf niet. Met alle gevolgen van dien.
Niet vergeven vreet aan je energielevel en je gezondheid. Dat heb ik wel gemerkt.
Had weinig energie, was depressief, voelde me verdoofd.. Maar ook rug-, darm- en maagklachten, zelfs kanker kwam langs.
 
Gewoon vergeven dus. Loslaten. Zo irritant simpel is ’t. Of je nou wil of niet. Of niet??
 
Ik heb ’t geprobeerd. Net als trouwens ’t “gewoon” de ander verwensen en ’t contact verbreken. Kous af. Net als ’t keer op keer vergeven van m’n narcistische ouders. Of de sekteleider die me verkrachtte.
Geprobeerd om in ieder geval “open te staan om te vergeven” zoals ik van schrijfster Louise Hay leerde.
Ik was jarenlang helemaal into haar. Las haar boeken over positief denken. Affirmeerde en visualiseerde me suf. Heeft me ook echt heel veel geleerd en gegeven. Alleen ’t vergeven lukte me maar niet. Hoe graag ik ook wilde. Voelde me er schuldig en machteloos over. De pijn zat te diep…
 
WANT WAT ALS JE WEL WILT MAAR NIET KUNT VERGEVEN?
Wat als het trauma nog steeds in je lijf, in je celgeheugen zit? Bij mij zeiden ze er dat niet bij.
Gelukkig ontdekte ik hoe essentieel ’t is om de wijsheid van het lichaam te volgen. Waar praten vaak de kern niet raakt “weet” je lichaam alles. Gewoon omdat het niet kan liegen.
 
Zo werd ik, om mezelf te helen, een soort duizendpoot op gebied van lichaamsgerichte en energetische therapie. Maakte me super efficiënte tools eigen als o.a. Tantric Sjamanic De-Armouring, Kundalini Activation, diverse energy healing vormen, Biodynamic massage therapy en meer. Tools om, zoals ik ontdekte, mezelf en de mensen die ik begeleid in m’n praktijk snel en Echt te kunnen helpen op hun pad. Vooral de Kundalini Activation / De-Armouring Training helpt heel effectief om je te bevrijden van chronische blokkades. Je levensenergie stroomt weer vrij wat een zalige ervaring is. Dankbaar 🙏
 
Dus laten we alsjeblieft stoppen met elkaar schuldgevoelens aan te praten.
Gewoon vergeven, loslaten, is vaak te kort door de bocht en vaak pas mogelijk nadat je jouw emoties hebt doorvoeld. Want niets werkt zo effectief als dat bij het opruimen van oude ballast.
 
“Emo” betekent beweging. Emoties willen stromen. En hoe menselijk het ook is om pijn niet te willen voelen, je betaald er een hoge prijs voor zoals Ik ondervond.
 
Ik wens je toe om als een boom te zijn waar de wind doorheen blaast. Laat zo ook je emoties op een veilige manier helemaal toe. Door je heengaan. Zonder in ’t verhaal te gaan. Dat is, mijns inziens, een daad van Zelfliefde en veel minder pijnlijk als je denkt. Zelfs blissfull! Zoek evt begeleiding waar je je veilig bij voelt.
Want emoties zijn pure levensenergie. En onderdrukte levensenergie is onderdrukte jij!
 
Met liefde
 
P.s., Op 8 en 15 oktober kun meedoen met de Kundalini Activation / De-Armouring Training. je kunt je al inschrijven.

Pfff.. I’ve had it for most of my life.
In spiritual circles THE message pretty much. To forgive as quickly and as much as possible. Go for it Chant, pray, meditate. Send pink light and love to the perpetrator.

And right they are. Because if you don’t forgive the other, you don’t forgive yourself. With all its consequences.
Not forgiving eats away at your energy level and your health. I noticed that.
Had little energy, was depressed, felt numb.. But also back, intestinal and stomach complaints, even cancer came along.

So just forgive. Letting go. It’s that annoyingly simple. Whether you like it or not. Or not??

I’ve tried. Just like, by the way, “just” cursing the other person and breaking off contact. Stocking off. Like forgiving my narcissistic parents over and over again. Or the cult leader who raped me.
Tried to at least be “open to forgive” as I learned from writer Louise Hay.
I was totally into her for years. Read her books on positive thinking. Affirmed and visualized me drowsy. Really taught and gave me a lot. I just couldn’t forgive. As much as I wanted. Felt guilty and powerless about it. The pain was too deep…

BECAUSE WHAT IF YOU WANT BUT CAN’T FORGIVE?
What if the trauma is still in your body, in your cell memory? They didn’t say that to me.
Fortunately, I discovered how essential it is to follow the wisdom of the body. Where talking often doesn’t touch the core, your body “knows” everything. Just because it can’t lie.

In this way, to heal myself, I became a kind of jack-of-all-trades in the field of body-oriented and energetic therapy. Acquired super efficient tools such as Tantric Shamanic De-Armouring, Kundalini Activation, various energy healing forms, Biodynamic massage therapy and more. Tools to, as I discovered, help myself and the people I guide in my practice quickly and really on their path. Satisfying

So please let’s stop guilt-tripping each other.
Simply forgiving, letting go, is often too short-sighted and often only possible after you have felt your emotions. Because nothing works as effectively as that when cleaning up old ballast.

“Emo” means movement. Emotions want to flow. And as human as it is not to want to feel pain, you pay a high price for it as I found out.

I wish you to be like a tree through which the wind blows. Allow your emotions completely in a safe way. passing through you. Without getting into the story. That is, I believe, an act of Self-Love and much less painful than you think. Even blissful! Seek guidance that you feel safe with.
Because emotions are pure life energy. And repressed life energy is repressed you!

With love
Gabrielle

P.s., On October 8 and 15 you can participate in the Kundalini Activation / De-Armouring Training. you can already register.

de armouring training

IN HOEVERRE BEWOON JIJ JE LIJF.?

What about Embodying?

“De enige manier waarop we iemand of iets in de zn uiterlijke wereld kunnen ervaren, is door je lichaam te voelen. De totale kosmos wordt ervaren als een lichamelijke gewaarwording”
 
– Uit Living this Moment. Sutras for Enlightenment
 
Voor mij is t belangrijkste in t vrijmaken van m’n levensenergie ’t steeds dieper zakken, landen in m’n lijf. Embodyment en alles wat daarbij komt kijken. Alles wat op die reis los komt Aankijken. Omarmen. Voelen..
 
3x heb ik met ‘m gewerkt.
Het was een gevoelige, bewuste man van rond de 40.
Hij had geen ervaring met lichaamswerk. Wel met mindfullness en vond t dan ook best spannend zo’n 1e keer.
Een iets ingevallen borst en helderblauwe ogen.
Hij was op zoek naar meer stroming in zn leven. Zijn gevoelens meer voelen. Hij kon erg streng zijn voor zichzelf.
 
De 1e sessie besteden we aan t aankomen. Echt aankomen in t lijf. Steeds dieper zakken en ontspannen.
De emoties kwamen. Door de diepe ontspanning en veiligheid die hij ervaarde kon hij zo diep loslaten als hij in tijden niet had gekund. De opgelopen spanningen ontladen zich in een huilbui.
 
De keer erop werkten we met psycho synthese om het strenge superego buiten zichzelf te plaatsen.
De massage die erop volgde liet hem weer meer loslaten op celnivo. Stromen. Toe-eigenen.
 
Dankbaar voor deze ervaring
(Dit deel ik met zijn toestemming)

“The only way we can experience someone or something in the outer world is by feeling your body. The entire cosmos is experienced as a bodily sensation”

– From Living this Moment. Sutras for Enlightenment

For me, the most important thing in releasing my life energy is sinking deeper and deeper, landing in my body. Embodyment and everything that comes with it. Look at everything that comes loose on that journey. Embrace. To feel..

I’ve worked with him 3 times. He was a sensitive, conscious man of about 40.
He had no experience with bodywork. Well with mindfulness and found it quite exciting about the 1st time. A slightly sunken chest and bright blue eyes. He was looking for more flow in his life. Feel his feelings more. He could be very hard on himself.

We spend the 1st session on arriving. Really arrive in the body. Sink deeper and relax.
The emotions came. Because of the deep relaxation and safety he experienced, he was able to let go as deeply as he hadn’t been able to in ages. The accumulated tensions are released in a fit of crying.

The next time we worked with psychosynthesis to place the strict superego outside of itself.
The massage that followed allowed him to release more on a cell level. Flow. Appropriate.

Grateful for this experience
(I share this with his permission)

WAT IS TANTRA.?

Omdat er tegenwoordig veel publiciteit rondom het begrip Tantra is die niet altijd positief is hieronder mijn visie.
Tantra is een duizenden jaren oude weg naar verlichting en betekent in het Sanskriet (oud Indiaas) Weefgetouw.
“Weefgetouw” staat voor het grote geheel waarin t leven plaats vind (micro- en macrocosmisch). Oftewel alle aspecten van jezelf, jouw leven. Alles wat je in jezelf tegenkomt en alles wat je omgeving je spiegelt.
Het ontmoeten en omarmen van al die aspecten, die tegendelen is diep helend. In openheid en acceptatie van wat is.
Door Tantra werk je niet alleen met de ontwikkeling van je bewustzijn maar maak je ook contact met de kracht van je vitale levensenergie en de mannelijke en vrouwelijke energie polen in jezelf. Voor mij is het erg belangrijk dat dit plaatsvind in een echt veilige en liefdevolle bedding waarin jij helemaal jezelf kunt zijn met alles wat je bij je draagt.
Het weefgetouw weeft alles tot één geheel, één creatie zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat. En zo voel jij je levendiger en meer in verbinding met jezelf en de wereld om je heen.
In mijn Tantsche workshops en retreats nodig ik je uit vanuit een veilige bedding te spelen en nieuwe ervaringen op te doen waarin je altijd autonoom blijft en het juist aangemoedigd wordt je te verbinden met wat voor jou klopt. Van moment tot moment je grenzen aangevend.
Omdat er tegenwoordig veel publiciteit rondom het begrip Tantra is die niet altijd positief is hieronder mijn visie.
Tantra is een duizenden jaren oude weg naar verlichting en betekent in het Sanskriet (oud Indiaas) Weefgetouw.
“Weefgetouw” staat voor het grote geheel waarin t leven plaats vind (micro- en macrocosmisch). Oftewel alle aspecten van jezelf, jouw leven. Alles wat je in jezelf tegenkomt en alles wat je omgeving je spiegelt.
Het ontmoeten en omarmen van al die aspecten, die tegendelen is diep helend. In openheid en acceptatie van wat is.
Door Tantra werk je niet alleen met de ontwikkeling van je bewustzijn maar maak je ook contact met de kracht van je vitale levensenergie en de mannelijke en vrouwelijke energie polen in jezelf. Voor mij is het erg belangrijk dat dit plaatsvind in een echt veilige en liefdevolle bedding waarin jij helemaal jezelf kunt zijn met alles wat je bij je draagt.
Het weefgetouw weeft alles tot één geheel, één creatie zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat. En zo voel jij je levendiger en meer in verbinding met jezelf en de wereld om je heen.
In mijn Tantsche workshops en retreats nodig ik je uit vanuit een veilige bedding te spelen en nieuwe ervaringen op te doen waarin je altijd autonoom blijft en het juist aangemoedigd wordt je te verbinden met wat voor jou klopt. Van moment tot moment je grenzen aangevend.
 
Wil je ’t zelf eens ervaren? Voel je welkom om op 29 september en 22 december mee te doen met een Tantric Delight avond. Voor als je Echt de diepte in wilt met jezelf staat er op 27 december een Tantric Christmas Temple Retreat gepland.

Because nowadays there is a lot of publicity around the concept of Tantra, which is not always positive, below is my vision.
Tantra is a thousands of years old way to enlightenment and means Loom in Sanskrit (ancient Indian).
“Loom” stands for the big picture in which life takes place (microcosmic and macrocosmic). In other words, all aspects of yourself, your life. Everything you encounter in yourself and everything that your environment mirrors you.
Meeting and embracing all those aspects, those opposites is deeply healing. In openness and acceptance of what is.
Through Tantra you not only work with the development of your consciousness, but you also make contact with the power of your vital life energy and the male and female energy poles within yourself. For me it is very important that this takes place in a really safe and loving bed in which you can be completely yourself with everything you carry with you.
The loom weaves everything into one whole, one creation, just as a piece of cloth is created by weaving the threads. And so you feel more alive and more connected to yourself and the world around you.
In my Tantsche workshops and retreats I invite you to play from a safe bed and to gain new experiences in which you always remain autonomous and it is encouraged to connect with what is right for you. Indicating your limits from moment to moment.

Do you want to experience what Tantra can do for you? Feel welcome to join a Tantric Delight evening on Sep 29 and Dec 22. If you realy want to dive deep join the Tantric Christmas Temple Retreat on December 27.

Blossombody Logo
5/5
Gabriëlle Zwueste meditation

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]