Blossombody Logo

BLOSSOM BODY COACHING

Wil je meer Flow in je leven ervaren. Op lichamelijk, mentaal of spiritueel gebied? Dan kan Blossom Body Coaching het antwoord voor je zijn.

Do you want to experience more Flow in your life. Physically, mentally or spiritually? Then Blossom Body Coaching could be the answer for you.

holistic

VOOR WIE?

FOR WHOM?

BlossomBodyWork Coaching kan toegepast worden op iedereen die er voor open staat ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of religie.

Heb je last van negatieve gedachten of emoties? | Voel je je angstig, depressief of eenzaam? | Ben je gestresst of voel je je uit balans? | Kom je niet verder op je werk of zit je vast in je relatie? | Steekt een oud trauma steeds weer de kop op? | Heb je aanhoudende gezondheidklachten? | Voel je je lusteloos, heb je een gebrek aan eigenwaarde of weet je niet waar te beginnen? | Verlang je naar een diepere verbinding met jezelf? | Zit je met levensvragen?

Dan kan BlossomBodyWork Coaching het antwoord zijn voor jou.

BlossomBodyWork Coaching can be applied to anyone who is open to it, regardless of age, gender, origin or religion.

Do you suffer from negative thoughts or emotions? | Do you feel anxious, depressed or lonely? | Are you stressed or feeling out of balance? | Are you unable to progress at work or are you stuck in your relationship? | Does an old trauma keep resurfacing? | Do you have persistent health problems? | Do you feel lethargic, lack self-esteem or don’t know where to start? | Do you long for a deeper connection with yourself? | Do you have life questions?

Then BlossomBodyWork Coaching could be the answer for you.

beauty

BIJ:

AT:

 • (Chronische) ziekte
 • Burn out
 • Psychosomatische klachten
 • Spanningsklachten of stress
 • Zorgen
 • Slaapproblemen
 • Angsten of depressies
 • Prikspijt of vax schade
 • Verslavingen 
 • Allergieën  
 • Boosheid  
 • Onrust  
 • Verlies  
 • Verbinding aangaan 
 • Fobieën  
 • Vertrouwen 
 • Depressiviteit  
 • Angsten 
 • Gezondheidsklachten 
 • Jaloersheid   
 • Ongelukkig voelen 
 • Addictions
 • Allergies
 • Anger
 • Agitation
 • Loss
 • Connection
 • Phobias
 • To trust
 • Depression
 • Fears
 • Health complaints
 • Jealousy
 • Feeling unhappy
 • Eating disorders
 • Unsurtenty
QUALITY

OF:

OR:

 • Scheiding 
 • Eetproblemen  
 • Eenzaamheid 
 • Gebrek aan motivatie  
 • Negatieve emoties en gedachten  
 • Obsessies 
 • Paniekaanvallen  
 • Persoonlijke ontwikkeling  
 • Afwijzing 
 • Gebrek aan zelfvertrouwen  
 • Sexuele kwesties 
 • Schaamte  
 • Verlegenheid 
 • Podiumangst  
 • Stress  
 • Familiekwesties 
 • Trauma… etcetera 

Of wil je gewoon meer genieten van je lijf en diep ontspannen?

Weet je dan welkom!
 • Parting
 • Loneliness
 • Motivation
 • Negative emotions and thoughts
 • Obsessions
 • Panic attacks
 • Personal development
 • Rejection
 • Self confidence
 • Sexual issues
 • Shame
 • Shyness
 • Stage fright
 • Stress
 • Family issues
 • Trauma…etc

Or do you just want to enjoy your body more and relax deeply?

Then know yourself welcome!

BlossomBodyWork Coaching gebruikt het (Energetisch-) lichaam als uitgangspunt. Als bron van Wijsheid en Dieper Weten.

BlossomBodyWork Coaching usses the (Energetic-) Body as a starting point. As a Source of Wisdom and Deeper Knowing.

BlossomBodyWork Coaching omvat een holistisch mix van specifiek op jouw lichaamssysteem afgestemde technieken. O.a.:
 • Coaching/Opstellingen
 • Holistic & Biodynamic Massage Therapy
 • BlossomBodyHealing: Krachtige Energy Healing & Reading
 • Cranio Sacraal
 • De-Armouring
 • Frequentie Therapie: *Healy Resonance
 • Whomb Healing
 • Acces Bars®

BlossomBodyWork Coaching includes a holistic mix of techniques specifically tailored to your body system. Used techniques:

 • Coaching/Constellations
 • Holistic & Biodynamic Massage Therapy
 • Craniosacral
 • BlossomBodyHealing: Powerful Energy Healing & Reading
 • De-Armouring
 • Frequency Therapy:*Healy Resonance
 • Whomb Healing
 • Access Bars®

Wat gebeurd er tijdens een sessie?

What happens during a session?

 
Tijdens ’n gesprekje vooraf wordt voelbaar waar ’t wringt of juist stroomt. Wat er nodig is op bepaalde  gebieden. Evt. doen we opstellingen- of lichaamswerk.
Vervolgens kan de sessie doorgaan op de massage tafel. Ik tune in op jou lichaamssysteem en pas massage therapy/BodyWork technieken toe je en/of geef Healing.
Mijn handen voelen, kneden je lijf. Voeren spanning af. Ik “lees” het lichaam en zie intuïtief waar het lichaamssysteem me uitnodigt om te werken. Ik volg de wijsheid van jou lijf. Geef ’t erkenning en bevestiging in m’n aanraking zodat de natuurlijke flow van jouw vrij stromende levensenergie zich weer hersteld.

Natuurlijk put ik uit technieken die ik me eigen heb gemaakt maar voornamelijk maak ik me leeg zodat jou lijf, jou systeem kan vertellen en haar zelfregulerend vermogen zich kan herstellen.

Waar stroomt t.. Waar nodigt t me uit te werken.? Wat wil er ontspannen, bezield, verlevendigd worden.?
Ik volg. Vanuit n dieper weten, de Wijsheid van jou lijf.
 

During a short conversation beforehand, it becomes clear where things are stagnating or things are flowing. What is needed in certain areas. Possibly. we do constellations or bodywork.
The session then can continue on the massage table. I tune in to your body system and apply massage therapy/BodyWork techniques to you and/or give Healing.
I “read”your body system and intuitively see where it invites me to work. I follow the wisdom of it. Give it recognition and confirmation in my touch so that the natural flow of your free-flowing life energy is restored.

Of course I draw on techniques that I have mastered, but mainly I empty myself so that your body, your system can tell and its self-regulating capacity can recover.

Where does t flow.. Where does t invite me to work.? What wants to be relaxed, animated, enlivened.?
I follow. From a deeper knowing, the Wisdom of your body.

MEER OVER..

MORE ABOUT..

holistic

Biodynamic Massage Therapy

 ..Naar een vrij stromende levensenergie…

BIODYNAMISCHE MASSAGETHERAPIE heeft de holistische uitgang van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Met behulp van massages en zacht lichaamswerk kom je in een hele diepe ontspanning en wordt je systeem uitgenodigd  tot smelten. Je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd en chronische blokkades lossen op een zachte manier op. Zo kan jij je kracht en authentieke zelf weer …

..Towards a free-flowing life energy…

BIODYNAMIC MASSAGE THERAPY has the holistic output of unity between body, mind and soul. With the help of massages and gentle bodywork you come into a very deep relaxation and your system is invited to melt. Your self-healing ability is activated and chronic blockages dissolve in a gentle way. In this way you can regain your strength and authentic…

beauty

BlossomBodyHealing

BlossomBodyHealing is een enorm krachtige meditatie en Healing methode doorontwikkeld op:

 • Merlin Healing – M7 Onenes
 • Theta Healing – Advanced
 • Reiki 3 – Master

BlossomBodyHealing kan toegepast worden op ieder vlak waar jij verandering in aan wilt brengen, zoals gezondheid, relaties, werk, geldzaken, mentale, emotionele en spirituele groei om er…

BlossomBodyHealing is a meditation technique developed by Gabrielle Zwueste, which enables you to easily change limiting beliefs or behaviors to achieve maximum health and well-being. With BlossomBodyHealing, on a deep spiritual, physical, mental,  emotional and genetic level, a blockage can be changed directly into a belief and feeling that does fit the life you really …

QUALITY

Tantric De-Armouring Training

Body De-Armouring is een drukpuntmassage van Tantrisch- Sjamanistische oorsprong die lang vastgehouden blokkades op fysiek, energetisch en emotioneel nivo laat oplossen.

Training:
Regelmatig organiseert Blossom Body een unieke Tantric De-Armouring Training waarin je de techieken ondergaat EN zelf leert toepassen.

Body De-Armouring is a pressure point massage of Tantric-Shamanic origin that dissolves long held blockages on a physical, energetic and emotional level.

Training:
Blossom Body regularly organizes a Tantric De-Armouring Training in which you undergo the techniques AND learn to apply them yourself.

holistic

Access Bars®

Access Bars® is een set van 32 punten op het hoofd, die bij zachte aanraking een positieve verandering in de hersenen geven en de effecten van spanning en stress door emoties, gevoelens en gedachten verminderen.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek van dr. Terrie Hoop naar het effect van Access Bars bij mensen met angst en depressie is gebleken dat een sessie met Access Bars de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft verbetert en dat de resultaten bij deelnemers met angst en depressie zeer hoog scoren. Een sessie met Access Bars kan helpen bij:

 • Mentale helderheid
 • Verbeterde motivatie
 • Aanzienlijke toename van plezier in het leven
 • Diepere ontspanning
 • Slaapproblemen
 • Angsten en depressies
 • Spanning
 • migraine

Access Bars® is a set of 32 points on the head, which, when touched gently, produce a positive change in the brain and reduce the effects of tension and stress caused by emotions, feelings and thoughts.
Recent scientific research by Dr. Terrie Hoop into the effect of Access Bars on people with anxiety and depression has shown that a session with Access Bars improves cooperation between the left and right hemispheres and that the results in participants with anxiety and depression are very high. to score. A session with Access Bars can help with:

 • Mental clarity
 • Improved motivation
 • Significant increase in enjoyment of life
 • Deeper relaxation
 • Sleeping problems
 • Anxieties and depressions
 • Migraine
beauty

Cranio Sacraal

Cranio-sacraal komt terug op het concept dat de schedel en het heiligbeen met hersen- en ruggenmergvocht een eenheid vormen samen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Craniosacraal herkent het zelfgenezend vermogen van de lichaam-geest en nodigt het lichaamssysteem uit om te optimaliseren met zachte subtiele aanraking. De weefsels bewegen om meer ontspanning te krijgen zodat de functie kan verbeteren. Er wordt een nieuwe balans gevonden.
Craniosacraal therapie richt zich zowel op psycho-emotionele als lichamelijke klachten.

Craniosacral returns to the concept that the skull and sacrum with cerebrospinal fluid form a unit together with the membranes of the brain and spinal cord (connective tissue). Connective tissue is also everywhere in the rest of our body, which connects everything together like an elastic web. Craniosacral recognizes the self-healing power of the mind-body and invites the body system to optimize with gentle subtle touch. The tissues move to get more relaxation so that function can improve. A new balance is found.
Craniosacral therapy focuses on both psycho-emotional and physical complaints.

QUALITY

Helen door Frequentie

Healing by Frequency

Tijdens de behandeling gebruik ik als extra ondersteuning de Healy Resonance.
Healy is een medisch product dat werkt met frequenties voor de behandeling van allerlei psychische en lichamelijke. aandoeningen. 
 
Nieuw versus oude traditionele therapie kan je de Healy noemen. Chakra’s kunnen worden uitgelezen maar ook Bach Bloesem therapie, accupunctuur punten, edelstenen toepassing en I-Ching methode bijvoorbeeld.
 
Frequentie therapie is zeer breed inzetbaar. En wetenschappelijk bewezen en erkend. Heel veel artsen en therapeuten hebben er wereldwijd aan meegewerkt en werken er nu mee.
 
Healy Resonance analyseerd je systeem en via frequentie wordt disbalans hersteld. Perfect als aanvulling op de  BlossomBodyWork Coaching.

During your treatment I can use the Healy Resonance as extra support.
Healy is a medical product that works with frequencies for the treatment of all kinds of psychological and physical  diseases.

New versus old traditional therapy can be called the Healy. Chakras can be read, but also Bach Flower therapy, acupuncture points, gemstone application and I-Ching method, for example.

Frequency therapy is very widely applicable. And scientifically proven and recognized. Many doctors and therapists worldwide have contributed to it and are now working with it.

Healy Resonance analyzes and balances your Body/Mind system. Perfect as a extra support tool for BlossomBodyWork Coaching.

TARIEVEN

PRICES

Gabriëlle Zwueste 9017

Blossom Into Bliss Pack:

Koop vier 1:1 sessies en ontvang de 5e GRATIS

Buy four 1:1 sessions and receive the 5th for FREE

Disclaimer:

Blossom Body Healing is geen vervanging voor de reguliere geneeskunst, de techniek is ontwikkeld om het zelfhelend vermogen te verbeteren. Ik adviseer dan ook om voor medische kwesties uw arts te raadplegen.

Blossom Body Healing is not a substitute for regular medicine. The technique has been developed to improve self-healing ability. I therefore recommend that you consult your doctor for medical issues.

Love and Namaste,
Gabriëlle

BlossomBody bied geen sensuele- of Tantra Massage

BlossomBody does not offer sensual- or Tantra massage

holistic

Ervaringen van anderen

Experiences of others

"Echt heel goed. De aanraking is zo liefdevol en helemaal aanwezig. Mijn hele lijf voelde heerlijk en verruimd. Echt een aanrader."
Gambeera
Ghambeera van der Post
Coach
"Really very good. The touch is so loving and completely present. My whole body felt wonderful and expanded. Highly recommended."
Gambeera
Ghambeera van der Post
Coach
"Een Blossom Bodywork sessie bij BlossomBody ervaar ik als een bijzondere ontmoeting. In een ontspannen sfeer en van mens tot mens gaat Gabrielle, vanuit haar hart, de verbinding met je aan en luistert ze naar je. Haar speciale massagetechnieken laten blokkades “smelten”, waardoor ik contact krijg met mijn diepere emoties en mijn levensenergie weer gaat stromen. Het geeft me ruimte, inzicht en rust, dat mij verder helpt bij het bepalen van mijn koers.​"
Karin Tromp
Aquatic ecologist at Hoogheemraadschap van Delfland
"I experience a coaching session at BlossomBody as a special encounter. In a relaxed atmosphere from person to person, Gabrielle, from her heart, connects with you and listens to you. Her special massage techniques make blockages "melt", through which I get in touch with my deeper emotions and my life energy starts flowing again. It gives me space, insight and peace, which further helps me determine my course."
Karin Tromp
Aquatisch ecoloog bij Hoogheemraadschap van Delfland
5/5
Gabriëlle Zwueste meditation

“Verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden

“Injury that has arisen in contact can only be healed in contact”

Gabriëlle Therese Zwueste
Founder Blossom Body

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]