..Naar een vrij stromende levensenergie…

BIODYNAMISCHE MASSAGETHERAPIE heeft de holistische uitgang van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Met behulp van massages en zacht lichaamswerk kom je in een hele diepe ontspanning en wordt je systeem uitgenodigd  tot smelten. Je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd en chronische blokkades lossen op een zachte manier op. Zo kan jij je kracht en authentieke zelf weer omarmen ♡​

 

​..Het Buikbrein…

Biodynamic massage werd ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen. Haar ontdekking dat stress via de darmperistaltiek gereguleerd wordt, wordt door wetenschappelijk onderzoek (o.a. naar het “Buikbrein”) bevestigd.  In de Biodynamische therapie wordt gewerkt met een stethoscoop, om de peristaltiek hoorbaar te maken en zo dieper afgestemd te werken op wat jou essentie nodig heeft om open te bloeien.

 

Voor wie?

 • STRESSGERELATEERDE KLACHTEN zoals moeilijk kunnen ontspannen, slaapproblemen, hoofdpijn, rugklachten, buikklachten, obstipatie, depressie, geprikkeldheid, chronische vermoeidheid en burn-out.
 • BLOESEM OPEN IN ZELFLIEFDE
  Investeer in jezelf, je gezondheid en zelfliefde. Je bent ’t zo waard!
 • ONDERSTEUNING IN MOEILIJKE SITUATIES
  Als je vastzit in je relatie of je werk,  of als je een verlies te verwerken hebt, steunt de therapie je om dieper in contact met jezelf en je kracht te komen. Van daaruit kun je de richting van je stappen bepalen.
 • WEINIG CONTACT VOELEN
  Als je het moeilijk vindt om contact te maken met anderen of meer in
  contact wilt komen met jezelf, je lichaam en je gevoelens. Je ontdekt wat er in je leeft, waar je uit contact gaat, wat erachter ligt, welke verlangens hieronder begraven zijn en hoe het is om meer gevoel toe te laten.
 • TRAUMATISCHE ERVARINGEN
  Bij het verwerken van nare of traumatische ervaringen werkt de Biodynamische therapie ondersteunend. De traumatische schrik kan ‘smelten’  waardoor grenzen, veiligheid en ontspanning ervaren worden.

 

De Biodynamische technieken combineer ik waar nodig met: 

 

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Bel of mail gerust

 

..Into a free flow of  life energy…

BIODYNAMIC MASSAGE THERAPY is holistic.  Through gentle massage  and soft bodywork your body-mind system is invited to melt into deep relaxation. Chronic blockadges disolve and you’ll embrace your authentic self again ♡
Biodynamic massage is a gentle method with ‘respect for your protective
resistance’.  The body is invited to melt, deeply relax and restore. Connecting on deeper layers you come home to yourself ♡

 

..The Bellybrain…

Biodynamic massage was developed by the Norwegian psychologist and
physiotherapist Gerda Boyesen. Her discovery that stress is regulated through intestinal peristalsis is confermed by scientific research (“Bellybrain”). Therefore in Biodynamic therapy, a stethoscope is used to make the peristalsis audible and to work on deeper levels to what your essence needs to blossom and flourish in the light that you are ♡

 

For who?

 • STRESS RELATED COMPLAINTS
  Complaints that are caused by chronic stress, such as difficulty to relax, sleep problems, headaches, back problems, abdominal complaints, constipation, depression, irritability, chronic fatigue and burnout.
 • FLOWER IN SELFLOVE
  Invest into yourself, your health and selflove. You’re so worth it!
 • SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS
  If you are stuck in your relationship or work, or if you have a loss to process, the therapy supports you for more awareness and space in the situation to bring back into contact with yourself and your strength. You can do one find a new equilibrium and from there you will again move in the direction of your steps determine.
 • FEEL LITTLE CONTACT
  If you find it difficult contacting others or want to get more in touch with yourself and your feelings. Discover what lives inside you on deeper layers, where do you avoid contact? what lies behind that, which desires are buried below and what it is like to allow more feeling.
 • TRAUMATIC EXPERIENCES
  In the processing of unpleasant or traumatic experiences the Biodynamic therapy works supportive. The traumatic fear will ‘melt’ as a result of which limits, safety and relaxation are experienced.

 

I combine the Biodynamic techniques if required with:

 

Do you want more information or make an appointment? Contact me

 

 

[NL] [O] [EN]