Blossombody Logo

BIODYNAMIC MASSAGE THERAPY

Naar een vrij stromende levensenergie

Towards free-flowing life energy

BIODYNAMISCHE MASSAGETHERAPIE heeft de holistische uitgang van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Met behulp van massages en zacht lichaamswerk kom je in een hele diepe ontspanning en wordt je systeem uitgenodigd tot smelten. Je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd en chronische blokkades lossen op een zachte manier op. Zo kan jij je kracht en authentieke zelf weer omarmen ♡

BIODYNAMIC MASSAGE THERAPY has the holistic output of unity between body, mind and soul. With the help of massages and gentle bodywork you come into a very deep relaxation and your system is invited to melt. Your self-healing ability is activated and chronic blockages dissolve in a gentle way. This way you can embrace your strength and authentic self again ♡

..Het Buikbrein…

..The Abdominal Brain…

Biodynamic massage werd ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen. Haar ontdekking dat stress via de darmperistaltiek gereguleerd wordt, wordt door wetenschappelijk onderzoek (o.a. naar het “Buikbrein”) bevestigd. In de Biodynamische therapie wordt gewerkt met een stethoscoop, om de peristaltiek hoorbaar te maken en zo dieper afgestemd te werken op wat jou essentie nodig heeft om open te bloeien.

Biodynamic massage was developed by the Norwegian psychologist and physiotherapist Gerda Boyesen. Her discovery that stress is regulated via intestinal peristalsis is confirmed by scientific research (including the “Abdominal Brain”). In Biodynamic therapy, a stethoscope is used to make the peristalsis audible and thus work more deeply attuned to what your essence needs to flourish.

holistic

VOOR WIE?

FOR WHOM?

STRESSGERELATEERDE KLACHTEN zoals moeilijk kunnen ontspannen, slaapproblemen, hoofdpijn, rugklachten, buikklachten, obstipatie, depressie, geprikkeldheid, chronische vermoeidheid en burn-out.

BLOESEM OPEN IN ZELFLIEFDE
Investeer in jezelf, je gezondheid en zelfliefde. Je bent ’t zo waard ♡

ONDERSTEUNING IN MOEILIJKE SITUATIES
Als je vastzit in je relatie of je werk, of als je een verlies te verwerken hebt, steunt de therapie je om dieper in contact met jezelf en je kracht te komen. Van daaruit kun je de richting van je stappen bepalen.

WEINIG CONTACT VOELEN
Als je het moeilijk vindt om contact te maken met anderen of meer inncontact wilt komen met jezelf, je lichaam en je gevoelens. Je ontdekt wat er in je leeft, waar je uit contact gaat, wat erachter ligt, welke verlangens hieronder begraven zijn en hoe het is om meer gevoel toe te laten.

TRAUMATISCHE ERVARINGEN
Bij het verwerken van nare of traumatische ervaringen werkt de Biodynamische therapie ondersteunend. De traumatische schrik kan ‘smelten’ waardoor grenzen, veiligheid en ontspanning ervaren worden.
De Biodynamische technieken combineer ik waar nodig met:

 • Tantric Sjamanistic De-Armouring
 • BlossomBodyHealing: 
 • Kundalini Healing 
 • Cranio Sacraal 
 • Access Bars Consiousness® 
 • Shiatsu stoelmassage 

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Bel of mail gerust

STRESS-RELATED COMPLAINTS such as difficulty relaxing, sleeping problems, headache, back problems, stomach problems, constipation, depression, irritability, chronic fatigue and burnout.

BLOSSOM OPEN IN SELF LOVE
Invest in yourself, your health and self love. You are so worth it!

SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS
If you are stuck in your relationship or your job, or if you are dealing with a loss, the therapy supports you to get in deeper contact with yourself and your strength. From there you can determine the direction of your steps.

LACK OF CONTACT
If you find it difficult to connect with others or want to get more in touch with yourself, your body and your feelings. You discover what lives inside you, where you disconnect, what lies underneeth it, what desires are buried beneath and what it’s like to allow to feel more.

TRAUMATIC EXPERIENCES
Biodynamic therapy supports the processing of unpleasant or traumatic experiences. The traumatic fright can ‘melt’ so that boundaries, safety and relaxation are experienced.
Where necessary, I combine the Biodynamic techniques with:

 • Tantric Shamanistic De-Armouring
 • BlossomBodyHealing
 • Kundalini Healing
 • Craniosacral
 • Access Bars Consiousness®
 • Shiatsu chair massage

Do you want more information or make an appointment? Feel free to call or email

beauty

ERVARING VAN ANDEREN

Experiences of others

"Ha Gabriëlle, De behandeling heeft wel een bijzondere uitwerking op me!!! Op de eerste plaats zijn mijn darmen veel rustiger en ik voel me ook veel rustiger maar tegelijk voel ik ook meer energie tijdens het mediteren. Ik wil graag nog een afspraak maken omdat ik wel voel dat het een goede weg voor mij is. Warme groet!"
Irene van Koppen
Klankschaal sessies
"Een Blossom Bodywork sessie bij BlossomBody ervaar ik als een bijzondere ontmoeting. In een ontspannen sfeer en van mens tot mens gaat Gabrielle, vanuit haar hart, de verbinding met je aan en luistert ze naar je. Haar speciale massagetechnieken laten blokkades “smelten”, waardoor ik contact krijg met mijn diepere emoties en mijn levensenergie weer gaat stromen. Het geeft me ruimte, inzicht en rust, dat mij verder helpt bij het bepalen van mijn koers.
Karin Tromp
Aquatisch ecoloog bij Hoogheemraadschap van Delfland
"I experience a coaching session at BlossomBody as a special encounter. In a relaxed atmosphere from person to person, Gabrielle, from her heart, connects with you and listens to you. Her special massage techniques make blockages "melt", through which I get in touch with my deeper emotions and my life energy starts flowing again. It gives me space, insight and peace, which further helps me determine my course."
Karin Tromp
Designer
"What a blessing! Gabrielle massages you in a loving and gentle way. You get exactly what you need. A real gift! I gave myself a massage with Gabrielle after some emotionally tough days. During the massage I felt like a baby who crawled back into the womb, everything flowed again afterwards. Gabrielle also asks you how your body feels during her massage and she completely tunes in to what you need. If you desire everything to flow again in your body and soul then I definitely recommend a massage with Gabrielle! ❤"​
Agnes Szlelejak
Webdesigner
"Wat een weldaad! Gabrielle masseert je op een liefdevolle en zachte manier. Je krijgt precies wat je nodig hebt. Echt een cadeau! Ik deed mezelf een massage bij Gabrielle cadeau na een wat emotioneel pittige dagen. Tijdens de massage voelde ik me als een baby’tje die weer terug kroop in the womb, alles stroomde weer daarna. Ook vraagt Gabrielle je hoe je lichaam voelt tijdens haar massage en stemt zich helemaal af op wat je nodig hebt. Als je alles weer wilt laten stromen in je lichaam en ziel dan raad ik zeker een massage bij Gabrielle aan! ❤"​
Agnes Szlelejak
Webdesigner
"Net een heerlijk ontspannende massage gehad. Met extraatje pulsing en joint movement. Mijn lichaam voelt licht en ontspannen. Over 2 weken mag ik weer!!!!!"
Ineke Dijkstra
Amsterdam
"Just had a wonderfully relaxing massage. With added pulsing and joint movement. My body feels light and relaxed. I can go again in 2 weeks!!!!!"
Ineke Dijkstra
Amsterdam
"Heerlijke ontspannende massages. Ik kom al ongeveer drie jaar bij Blossom Body. Een massage kun je op vele locaties krijgen. Maar niet een dekentje over je heen, een verwarmde tafel en als je koude voeten hebt verwarmde handdoekjes. Gaby zorgt dat je echt kunt ontspannen. Daarnaast gebruikt zij niet alledaagse technieken en heeft zij een positieve energie en veel plezier in haar vak. Een aanrader!"
Modesta van Otegem
Fitness Instructor
"Wonderful relaxing massages. I have been coming to Blossom Body for about three years. You can get a massage at many locations. But not with somuch heart. Like a blanket over you, a heated table and heated towels if you have cold feet. Gaby makes sure that you can really relax. In addition, she uses unusual techniques and has a positive energy and a lot of fun in her profession. Highly recommended!"​
Modesta van Otegem
Fitness Instructor
Gabriëlle Zwueste 0334-2

“Life is nothing but a oppurtunity for Love to Blossom”

GABRIËLLE THERESE ZWUESTE

 Founder & Owner Blossom Body 

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]